Se anunță susținerea tezei de doctor

Pretendent POPA NATALIA

Conducător ştiinţific CUZNEȚOV Larisa, dr. hab., prof. univ.

Consiliului Științific Specializat, D 33 531.01 – 03

Tema tezei Eficientizarea autoeducației școlarului mic în contextul consilierii psihopedagogice a familiei

Specialitatea 531.01. Teoria generală a educației

Data, 28 august, 2018,

Ora 10.00

Local, U.P.S. „Ion Creangă”, blocul 2, Sala Senatului.

La tema tezei pretendenta a publicat: 1 monografie, 3 articole științifice în reviste cu recenzenți: 1 articol-comunicare la conferință științifică internațională; 2 articole în culegeri de circulație națională.

Rezumatul tezei

Problematica abordată în teză vizează contradicţiile educaţionale în vederea stabilirii strategiilor de formare a competențelor de autoeducaţie la elevii de vârstă școlară mică, fapt care a condus la stabilirea fundamentelor teoretico-aplicative de eficientizare a autoeducației școlarului mic în contextul consilierii psihopedagogice a familiei.

Conţinutul de bază al teze. Cercetarea este expusă în introducere, trei capitole, concluzii generale și recomandări. Introducerea reflectă actualitatea și importanța problemei abordate, problema, scopul și obiectivele cercetării, noutatea și originalitatea științifică a rezultatelor obținute, problema științifică importantă soluționată, semnificația teoretică, valoarea aplicativă a lucrării; implementarea și aprobarea rezultatelor cercetării. Capitolul 1 conține studiul teoretic al problemei de cercetare. Capitolul 2, prezintă cadrul metodologic al eficientizării autoeducației școlarului mic. Capitolul 3 elucidează designul experimentului pedagogic cu toate cele trei etape: de constatare, de formare și verificare a rezultatelor. În concluzii generale și recomandări sunt relatate sintetic principalele rezultate investigaționale ce vizează eficientizarea autoeducației școlarilor mici în contextul consilierii psihopedagogice a familiei.

Principalele rezultate obţinute: au fost determinate, fundamentate și explicate condițiile de eficientizare a autoeducației școlarului mic în contextul consilierii psihopedagogice a familiei; au fost precizate direcțiile de acțiune, strategiile de bază și cele operaționale; formele și metodele de eficientizare a autoeducației; au fost elaborate elementele de bază și conținutul activităților de consiliere a familie; s-au definit condițiile și strategiile psihopedagogice, principiile de eficientizare a autoeducației școlarului mic; s-a elaborat Matricea achizițiilor și strategiilor de inițiere-desfășurare a autoeducației școlarului mic pentru fiecare segment de vârstă (7-8-9-10/11 ani). Au fost elaborate și argumentate științific criteriile și prioritățile de eficientizare a autoeducației școlarului mic; au fost determinați indicatorii comportamentului elevilor, axați pe autoeducație, inclusiv descriptorii competențelor de valorificare optimă a autoeducației, indicatorii comportamentului parental eficient, descriptorii competențelor parentale de realizare și eficientizare a autoeducației școlarului mici și a fost elaborat, experimentat și validat Modelul pedagogic de eficientizare a autoeducației școlarului mic.

De asemenea, ai putea dori...