Se anunţă susţinerea tezei de doctor în ştiinţe pedagogice

Pretendent: PAVLENCO (PIDLEAC) MIHAELA

Conducător ştiinţific: URSU Ludmila, dr. în ped., conf. univ.

Consiliul ştiinţific specializat: D 33.532.02 – 20

Tema tezei: Continuitatea în formarea reprezentărilor geometrice la treptele preșcolară și primară de învățământ

Specialitatea: 532.02 – Didactica şcolară (matematică)

Data: 29 august 2017

Ora: 11.00

Local: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, bl. 3, sala 29, str. Ion Creangă, 1.

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei: 6 articole ştiinţifice în reviste de specialitate, 6 comunicări la conferinţe ştiinţifice naționale și internaționale, 3 articole în analele științifice ale doctoranzilor.

Rezumatul tezei

Problema ştiinţifică abordată vizează eficientizarea procesului de formare și dezvoltare a reprezentărilor geometrice la copiii de vârstele preșcolară și școlară mică, realizată prin valorificarea modelului-cadru al procesului de asigurare a continuității în formarea reprezentărilor geometrice la treptele preșcolară și primară de învățământ, fapt care a condus la anihilarea discontinuităților între treptele vizate pe dimensiunea reprezentărilor geometrice.

Conţinutul de bază al tezei este reflectat în trei capitole. În capitolul 1, CADRUL CONCEPTUAL AL CONTINUITĂȚII ÎN FORMAREA REPREZENTĂRILOR GEOMETRICE LA TREPTELE PREŞCOLARĂ ŞI PRIMARĂ DE ÎNVĂŢĂMÂNT, se stabilesc două direcții de cercetare și se demonstrează confluența lor. Prima direcție se axează pe abordarea holistă a conceptului de continuitate în instruire la nivelurile procesului și sistemului de învățământ, iar a doua direcție configurează domeniul aferent didacticii matematicii, analizat din perspectiva conceptului de reprezentări geometrice. Al doilea capitol, PROCESUALITATEA FORMĂRII REPREZENTĂRILOR GEOMETRICE LA TREPTELE PREŞCOLARĂ ŞI PRIMARĂ DE ÎNVĂŢĂMÂNT DIN PERSPECTIVA CONTINUITĂȚII ÎN INSTRUIRE, vizează modelarea ierarhizată a următoarelor dimensiuni implicate: tipologia reprezentărilor geometrice; procesul de formare a reprezentărilor geometrice la vârstele preșcolară și școlară mică; procesul de asigurare a continuității în formarea reprezentărilor geometrice la treptele de învățământ nominalizate. În capitolul al treilea, VALIDAREA EXPERIMENTALĂ A MODELULUI-CADRU AL PROCESULUI DE ASIGURARE A CONTINUITĂŢII ÎN FORMAREA REPREZENTĂRILOR GEOMETRICE LA TREPTELE PREŞCOLARĂ ŞI PRIMARĂ DE ÎNVĂȚĂMÂNT, este descris experimentul pedagogic realizat în trei etape, pe un eșantion de 157 de copii din instituțiile de învățământ din satele Colicăuți, Trebisăuți, Tabani, Caracușenii Vechi, raionul Briceni, și din Școala-grădiniță nr. 199, mun. Chișinău.

Principalele rezultate obţinute: 1) determinarea reperelor epistemologice ale procesului de asigurare a continuității în formarea reprezentărilor geometrice la treptele preșcolară și primară de învățământ; 2) elucidarea gradului de realizare a continuităţii în formarea reprezentărilor geometrice la treptele preșcolară și primară de învățământ în contextul actual al politicilor și strategiilor educaționale ale Republicii Moldova; 3) evidențierea tipurilor de reprezentări geometrice prioritare pentru vârstele preșcolară și școlară mică; 4) configurarea unui model unitar al procesului formării reprezentărilor geometrice la vârstele preșcolară și școlară mică; 5) elaborarea, fundamentarea și validarea experimentală a modelului-cadru al procesului de asigurare a continuității în formarea reprezentărilor geometrice la treptele preșcolară și primară de învățământ.

De asemenea, ai putea dori...