Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe pedagogice

Pretendent: BUZENCO Aurica

Conducător ştiinţific: SILISTRARU Nicolae, dr. hab. în ped., prof. univ.

Consiliul ştiinţific specializat: D 33 531.01 – 16

Tema tezei: Formarea orientărilor axiologice la preșcolari din perspectiva etnopedagogiei familiei

Specialitatea: 531.01. Teoria generală a educației

Data: 12 mai 2017

Ora: 14:00

Local: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din mun. Chișinău, str. Ion Creangă 1, blocul II, sala Senatului.

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei: 6 articole ştiinţifice în reviste şi culegeri de circulaţie naţională; 5 comunicări la conferinţe ştiinţifice internaţionale şi naţionale.

 Rezumatul tezei

 Problematica abordată: Formarea orientărilor axiologice la preșcolari din perspectiva etnopedagogiei familiei prin consemnarea perspectivelor de abordare a etnopedagogiei familiei ca o prioritate naţională; valorificarea culturii populare în formarea orientărilor axiologice la preşcolari şi descrierea valorilor culturii naţionale; validarea experimentală a Modelului pedagogic de formare a orientărilor axiologice la preşcolari din perspectiva etnopedagogiei familiei și a curriculumului Etnopedagogia familiei ca model de educaţie permanentă.

 Conținutul de bază al tezei este expus în introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, care prezintă actualizarea şi dezvoltarea semnificaţiei conceptelor – cheie: identitate, identitate etnică, etnocultură, stereotipuri etnice, cultură populară, mediu etnic, familie, educaţie familială, educaţie populară, etnopedagogia familiei, educaţie permanentă, modele ale educaţiei, factori etnopedagogici. Sunt descrise fundamentele etnopedagogice ale educaţiei copiilor în familie prin valorile culturii populare; este elaborat Modelul pedagogic de formare a orientărilor axiologice la preşcolari din perspectiva etnopedagogiei familiei. S-a optat pentru reconsiderarea posibilităţilor de optimizare a educaţiei în familie din perspectivă etnică. A fost elaborat, implementat şi validat experimental Curriculumul Etnopedagogia familiei ca model de educaţie permanentă pentru educaţia preşcolară.

Principalele rezultate:

  1. Esenţa şi particularităţile formării axiologice la preşcolari din perspectiva etnopedagogiei familiei.
  2. Etnopedagogia familiei ca model de formare a orientărilor axiologice la preşcolari în contextul mediului etnic al copilului.
  3. Permanenţa educaţiei şi culturii populare axate pe folclor, tradiţii de familie – modele de formare axiologică la preşcolari.
  4. Impactul formării orientărilor axiologice la preşcolari prin etnopedagogia familiei constă în consolidarea culturii populare şi instituirea valorilor familiale axate pe omenia şi înţelepciunea etnică.

De asemenea, ai putea dori...