Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe pedagogice

Pretendent: DRAGU Nor

Conducător ştiinţific: COJOCARU Vasile, dr. hab. în ped., prof. univ.

Consiliul Știinţific Specializat: D 33 531.01. – 14

Tema tezei: Managementul performanței în contextul pedagogic de formare universitară a cadrelor

Specialitatea: 531.01. Teoria generală a educației

Data: 16 decembrie, 2016

Ora: 14:00

Local: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din mun. Chișinău, str. Ion Creangă, Nr. 1,

blocul II, sala Senatului.

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei: 11 lucrări științifice: 1 monografie, 8 articole în reviste de profil, 2 articole în culegeri științifice internaționale.

Rezumatul tezei

Problematica abordată: Conceptualizarea performanței și a managementului performanței în contextul pedagogic de formare universitară a cadrelor; fundamentarea Strategiei acţionale a managementului performanţei; conceptualizarea Modelului de excelență al interacţiunii sinergice a factorilor interni ai instituţiei din perspectiva pedagogică de formare universitară a cadrelor, identificarea factorilor și condițiilor care influențează asupra randamentului și eficienței procesului de formare universitară.

Conținutul de bază al tezei este expus în introducere, trei capitole, concluzii generale şi propuneri; acestea actualizează semnificaţia conceptelor de bază (comportament, competenţă didactică, performanță individuală, performanță organizațională, managementul performanței, proces, standarde, model, excelență, calitate). Sunt fundamentate principiile determinării performanței: Principiul definirii obiectivelor; Principiul stabilirii priorităților; Principiul fixării temelor; Principiul gestiunii timpului; Principiul sinergiei. Sunt prezentate: aspectele-cheie care favorizează formarea personalității performante; Modelul de excelenţă al interacţiunii sinergice a factorilor interni ai instituţiei universitare, integrat în sistemul metodologic al managementului performanţei; criteriile de validare a Modelului de excelență – instrument al managementului performanței

Principalele rezultate:

  1. Profilul modal al cadrului didactic ca demers necesar al managementului performanței, elaborat în baza unor studii complexe, a fost stabilit ca o condiţie a succesului academic cu referință la profesia didactică, evidențiindu-se că opţiunea pentru această profesie se impune să fie efectuată în virtutea unor motive care ţin de conţinutul profesiei însăşi. S-a confirmat, astfel, teoria că motivaţia, îndeosebi interesele, joacă un rol important în alegerea carierei şi în predicţia performanței.
  2. Modelului de excelenţă a interacţiunii sinergice a factorilor interni ai organizaţiei/instituţiei integrat în sistemul metodologic al managementului performanţei, elaborat în cadrul cercetării reliefează schimbarea de comportament individual și organizațional într-o viziune a paradigmei cognitivist-constructiviste de asigurare a succesului, reușitei maxime, obținerii de rezultate excelente, fundamentează științific strategia și metodologia de creștere a performanțelor de învățare a studenților în cadrul universitar de formare, iar componentele-cheie integrate în complexul procesului managerial sunt concepute din perspectiva calității.
  3. Validarea Modelului sinergetic de creștere individuală și organizațională a performanțelor în contextul pedagogic de formare universitară a cadrelor a demonstrat [62, 195, 196, 198] şi faptul că performanțele organizaționale trebuie examinate în funcție de domeniile fundamentale ale organizării şi funcționării instituţiei furnizoare de educaţie

De asemenea, ai putea dori...