Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe pedagogice

Pretendent: RĂILEANU Olga

Conducător ştiinţific: CUZNEȚOV Larisa, dr. hab. în ped., prof. univ.

Consiliul ştiinţific specializat D 33 531.01. – 16

Tema tezei: Consilierea educațională ca factor de armonizare a relațiilor preadolescenți-părinți

Specialitatea: 531.01. Teoria generală a educației

Data: 28 august 2018

Ora: 14:00

Local: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, str. Ion Creangă 1, blocul II, sala Senatului.

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei: 7 articole ştiinţifice în reviste şi culegeri de circulaţie naţională; 2 comunicări la conferinţe ştiinţifice internaţionale, o monografie, un suport de curs.

 Rezumatul tezei

Problematica abordată: Formarea și dezvoltarea personalității umane este un proces complex, care presupune nu numai activități specifice de instruire, formare și educație, ci necesită o anumită asistență psihopedagogică și consiliere educațională, desfășurate pe parcursul întregii vieți. Astăzi când schimbarea, instabilitatea, sporirea migrației pentru a găsi un loc de muncă mai profitabil, criza economică, criza morală au devenit caracteristici ale vieții cotidiene, familia se confruntă cu un șir de fenomene imprevizibile, care distorsionează coeziunea și armonia relațiilor familiale. Dificultățile care apar în relațiile preadolescenți-părinți,  necesită intervenții și soluționare prin intermediul valorificării consilierii educaționale, care se realizează, de facto, în instituțiile de învățământ, însă, instrumentele psihopedagogice de consiliere a elevilor și familiei lipsesc sau sunt depășite, nu corespund realității și exigențelor pedagogiei postmoderne și nu au o fundamentare științifico-practică. Prin urmare, consilierea realizată de pedagogi, diriginți și psihologi vine în sprijinul familiei pentru a ajuta părinții să înțeleagă specificul vârstei preadolescentine, să axeze educația familială pe dezvoltarea potențialului moral, psihofizic, intelectual al copilului; crearea și menținerea unui climat familial armonios.

Conținutul de bază al tezei este expus în introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, care prezintă actualizarea şi dezvoltarea semnificaţiei conceptelor de bază (consiliere, consiliere educațională, consilierea familiei, acțiune educativă familială, armonizarea relațiilor preadolescenți-părinți); redă diacronia (istoricul şi evoluţia) orientărilor științifice privind consilierea educațională a familiei cu copii preadolescenți și particularitățile dimensiunii psihologice ale ei; reflectă specificul relațiilor preadolescenți-părinți și dificultățile percepute de preadolescenți și părinți în relaționarea familială; determină condițiile psihopedagogice de armonizare a relațiilor preadolescenți-părinți; elucidează Modelul pedagogic de consiliere educațională a familiei, centrat pe armonizarea relațiilor preadolescenți-părinți, elaborat, implementat și validat de autoare, care încorporează fundamentele teoretico-aplicative.

Principalele rezultate:

  1. Conceptualizarea armonizării relațiilor preadolescenți-părinți în cadrul consilierii are valoare teoretică importantă, deoarece oferă delimitarea și precizarea conceptelor de bază, redă istoricul și abordarea orientărilor, tendințelor, științifico-eclectice ale consilierii familiei, asigurând vizualizarea și conștientizarea cauzelor, a specificului conflictelor și dificultăților de relaționare și educație a preadolescenților.
  2. Nucleul configurațiilor metodologice ale consilierii educaționale, constituit din principiile, strategiile generale și operaționale, condițiile psihopedagogice de armonizare a relațiilor preadolescenți-părinți, a asigurat determinarea fundamentelor teoretice ale procesului vizat.
  3. Modelul pedagogic de consiliere educațională a familiei, centrat pe armonizarea relațiilor preadolescenți-părinți, reprezintă un construct praxiologic ce include fundamentele teoretico-aplicative cu destinație dublă, de pregătire a părinților și preadolescenților pentru comunicarea și relaționarea optimă.

De asemenea, ai putea dori...