Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe pedagogice

Pretendent: CERNEAVSCHI Viorica

Conducător ştiinţific: STRATAN Valentina, conf. univ., dr.

Consiliul ştiinţific specializat: D 33.534.01 – 25

Tema tezei: Formarea culturii muncii la elevii cu dizabilităţi mintale

Specialitatea: 534.01 Pedagogie specială

Data: 20 iulie 2018

Ora: 14:00

Local: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din mun. Chișinău, str. Ion Creangă 1, blocul II, sala Senatului.

Conținutul principal al lucrării a fost reflectat în 12 articole științifice dintre care: 5 – în reviste științifice de specialitate, categoria C; 3 – în culegeri de articole științifice internaționale peste hotare; 2 – în culegeri ale conferințelor științifice internaționale în republică; 2 – în culegeri ale conferințelor științifice naționale.

 

Rezumatul tezei

Problematica abordată: constă în fundamentarea teoretică și practică a formării
culturii muncii prin integrarea condițiilor psihopedagogice în aplicarea modelului pedagogic elaborat, care a condus în mod eficient la formarea competențelor necesare pentru realizarea activității de muncă la elevii din clasele primare a școlii auxiliare și, cu potențial de aplicare adițională, la extinderea efectivului metodelor și strategiilor în practica de predare a Educației tehnologice.

Conținutul de bază al tezei este expus în introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, care prezintă actualizarea şi dezvoltarea semnificaţiei conceptelor și reperelor teoretico-metodologice existente în literatura de specialitate cât şi din realizarea studiului experimental cu caracter formativ care vizează investigarea eficienței Modelului pedagogic de formare a culturii muncii elevilor cu DM din clasele primare. S-a demonstrat investigațional că abordarea programului experimental de formare a culturii muncii la componentele cunoștințe și capacități organizatorice, capacități constructiv-tehnologice implicit a generat creșterea cantitativă și calitativă a segmentului de copii din clasele experimentale care au manifestat un nivel mai ridicat al formării competențelor stabilite. Rezultatele obținute destul de convingător demonstrează funcționalitatea MPFCM la elevii claselor primare din școala auxiliară în baza selectării condițiilor psihopedagogice necesare și suficiente pentru a eficientiza lecțiile de Educație tehnologică și a spori nivelul de formare a competenței cultura muncii.

 

Principalele rezultate:

  1. Modelul pedagogic (MPFCM) din perspectiva formării competențelor necesare pentru realizarea activității de muncă pe exemplul studierii Educației tehnologice în școala auxiliară.
  2. Metodologia de formare și dezvoltare a componentelor culturii muncii prin punerea în aplicare a modelului pedagogic de concepție proprie, fundamentat pe selectarea condițiilor psihopedagogice, necesare și suficiente pentru formarea culturii muncii la elevii din clasele primare a școlii auxiliare.
  3. Impactul implementării modelului pedagogic asupra formării și gradului de dezvoltare a culturii muncii, precum și asupra finalităților procesului de studiere a Educației tehnologice în școala auxiliară.
  4. Optimizarea metodologiei de formare și dezvoltare a culturii muncii prin utilizarea MPFCM de concepție proprie.

De asemenea, ai putea dori...