Se anunță susținerea tezei de doctor în psihologie

Candidat: CHITOROGA Lucia

Conducător științific: NEGURĂ Ion, doctor în psihologie, conferențiar universitar

Consultant ştiinţific: OLĂRESCU Valentina, doctor în psihologie, conferențiar universitar

Consiliul ştiinţific specializat: D 511.02 – 19, UPS „Ion Creangă” din Chișinău

Tema tezei:  Dificultăți de învățare a limbajului scris la elevii din ciclul primar: diagnostic și intervenție psihologică

Specialitatea: 511.02 – Psihologia dezvoltării și psihologia educațională

Data: 29 martie 2019

Ora: 13.00

Local: Sala Senatului UPS „Ion Creangă”, str. Ion Creangă 1, bloc 2

Problema științifică abordată: Depășirea prin acțiuni psihologice speciale a dificultăților de învățare a limbajului scris la elevii din clasele primare

Scopul cercetării: determinarea esenței și a cauzelor psihologice ce generează dificultățile de învățare a limbajului scris la elevii din clasele primare și elaborarea unui program de intervenție psihologică de diminuare a lor.

Rezultatele științifice principale înaintate spre susținere: 

  1. Esența dificultăților de învățare a limbajului scris în perioada școlară primară constă în perturbări ale procesului de învățare a limbajului scris care se manifestă prin obstacole semnificative în achiziția și utilizarea acestui limbaj și care nu sunt cauzate de deficiențe neurologice, mentale, senzoriale sau motorii.
  2. Cauza principală a dificultăților de învățare a limbajului scris rezidă în insuficienta dezvoltare a acelor structuri psihice care asigură învățarea limbajului scris: funcția perceptiv-motorie, schema corporală, orientarea spațio-temporală, spiritul de observație, atenția voluntară, memoria auditiv-verbală și vizuală, inteligența și operațiile gândirii.
  3. Diminuarea dificultăților de învățare a limbajului scris poate fi obținută prin implementarea unui program de intervenție psihologică, centrat pe ideea eliminării cauzelor ce produc acest fenomen și dezvoltării structurilor psihice responsabile de învățarea limbajului scris.

Publicații la tema tezei: 15 lucrări științifice, dintre care 3 articole în reviste de profil și 13 în culegeri de articole și studii științifice.

Vă invităm să participați la susținerea publică a tezei.

Teza de doctor poate fi consultată la Biblioteca Științifică a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău precum și la următoarea adresă web:  http://www.cnaa.md/files/theses/2019/54595/lucia_chitoroga_thesis.pdf

De asemenea, ai putea dori...