Se anunță susținerea tezei de doctor în psihologie

Pretendent CALANCEA VERONICA

Conducător ştiinţific RACU Jana, dr. hab., prof. univ.

Consiliului Științific Specializat, D 33.511.02 – 02

Tema tezei Particularitățile afectivității și comportamentului la persoanele adulte în perioada de criză a sănătății

Specialitatea 511.02. Psihologia dezvoltării și psihologia educațională

Data 7 septembrie 2018

Ora 14.00

Local U.P.S. „Ion Creangă”, blocul 2, Sala Senatului.

La tema tezei pretendenta a publicat: 16 lucrări științifice, dintre care 5 în culegeri la diverse conferințe naționale și internaționale; 4 în monografii; 2 în Analele ştiinţifice ale doctoranzilor și competitorilor; 5  în reviste recenzate.

Rezumatul tezei

Problematica abordată în teză vizează identificarea particularităților afectivității și comportamentului persoanelor adulte în perioada de criză a sănătății din perspectiva prezenței/absenței bolii ulceroase; diferențelor de vârstă, de gen, a mediului de proveniență și a studiilor; fapt ce a permis elaborarea,  aplicarea şi validarea unui program de intervenție psihoterapeutică în vederea autoreglării sferei afectiv-comportamentale.

Conţinutul de bază al tezei.  Cercetarea este expusă în introducere, trei capitole, concluzii generale și recomandări. Introducerea reflectă actualitatea și importanța problemei abordate, problema, scopul și obiectivele cercetării, noutatea și originalitatea științifică a rezultatelor obținute, problema științifică importantă soluționată, semnificația teoretică, valoarea aplicativă a lucrării; implementarea și aprobarea rezultatelor cercetării.

Principalele rezultate obţinute: Au fost determinate, fundamentate și explicate particularităţile afectivităţii, condițiile și factorii ce contribuie la schimbările produse în perioada de criză a sănătății la persoanele adulte. A fost elaborat, experimentat și implementat  Programul de intervenţie psihoterapeutică în perioada de criză a sănătăţii.

De asemenea, ai putea dori...