Se anunţă susţinerea tezei de doctor în psihologie

Pretendent: PÎSLARI Stela

Conducător ştiinţific: RACU Igor, doctor habilitat în psihologie, profesor universitar.

Consiliul ştiinţific specializat: D 33 511.02 – 04

Tema tezei: Dezvoltarea empatiei la vărsta preadolescentă

Specialitatea: 511.02. Psihologia dezvoltării și psihologia educațională

Data: 29 iunie 2018

Ora: 14:00

Local: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din mun. Chișinău, str. Ion Creangă 1, blocul II, Sala Senatului.

Publicaţiile ştiinţifice. Ideile fundamentale şi conţinutul de bază al tezei au fost reflectate şi elucidate în cele 16 lucrări ştiinţifice publicate, dintre care 14 publicate în culegeri ale diverselor conferinţe, simpozioane naţionale şi internaţionale, 2 articole în reviste: Psihologie, Univers Pedagogic.

Rezumatul tezei

Problema științifică importantă soluționată este: identificarea particularităților de formare şi dezvoltare a empatiei la preadolescenţi, evidenţierea trăsăturilor de personalitate şi a condiţiilor sociale care contribuie la dezvoltarea empatiei, analiza profilului psihologic al preadolescenţilor cu un nivel scăzut de empatie, elaborarea şi realizarea programului de dezvoltare a abilităţilor empatice.

Conținutul de bază al tezei este expus în introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, care prezintă actualizarea şi dezvoltarea semnificaţiei conceptelor și reperelor teoretico-metodologice existente în literatura de specialitate cât şi dinamica empatiei pe parcursul vârstei preadolescente. Sunt stabilite: diferenţele de gen privind nivelul de empatie la preadolescenți; nivelurile de empatie existente la preadolescenții din diferite subgrupe de vârstă; relația dintre empatie şi inteligenţa emoţională; relaţia dintre empatie şi stima de sine; portretul psihologic al preadolescentului cu diferite niveluri de empatie, propunerea şi realizarea programului de dezvoltare a empatiei la vârsta preadolescentă. Ne-am propus să stimulăm şi să dezvoltăm capacităţile empatice ale preadolescenţilor prin formarea deprinderilor de comunicare afectiv-pozitivă cu semenii, însuşirea mijloacelor efective de comportament empatic, colaborare, compătimire, ajutor reciproc, responsabilitate pentru alţii, modelarea unor trăsături pozitive de personalitate.

Rezultatele ştiinţifice principale înaintate spre susţinere:

1. Empatia este întâlnită la preadolescenţi şi cunoaște o dinamică particulară, în funcţie de vârsta şi genul preadolescenților, cu manifestări mai accentuate la sfârșitul perioadei şi cu o incidenţă mai mare în rândul fetelor.

2. Pornind de la faptul că empatia este componentă a inteligenţei emoţionale, de unde deducem că nivelul empatic al preadolescenţilor este determinat şi de nivelul inteligenţei emoţionale pe care o au aceștia.

3. Nivelul empatiei este dependent de o paletă extrem de largă de factori, particularităţi şi condiţii cum ar fi: familii complete, familii incomplete, internat (situaţia socială de dezvoltare), experienţa de comunicare a preadolescentului în grupul de referinţă (clasa de elevi) şi transformările în conţinutul conştiinţei de sine.

4. Considerăm că profilul psihologic al preadolescentului empatic, înglobează următoarele trăsături de personalitate: inteligență, sensibilitate şi stabilitate emoţională, activism, optimism, încredere în forţele proprii, sinceritate, libertate în comunicare, rezistență la schimbare, supunere, dominare, prudență, îndrăzneală, conformism, receptivitate la trăirile altor persoane.

5. Intervențiile psihologice formative special organizate influenţează pozitiv dezvoltarea abilităţilor empatice ale preadolescenţilor.

De asemenea, ai putea dori...