Se anunţă susţinerea tezei de doctor habilitat în Psihologie

Pretendent: Tarabeih Mahdi

Conducător ştiinţific: Bolboceanu Aglaida, doctor habilitat în psihologie, profesor cercetător

Consiliul ştiinţific specializat: DH 33 511.02 – 05

Tema tezei: Fundamentele psihologice ale formării gândirii profesionale a medicilor
Specialitatea: 511.02. Psihologia dezvoltării și psihologia educațională

Data: 14 septembrie 2018

Ora: 14:00

Local: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din mun. Chișinău, str. Ion Creangă 1, blocul II, sala Senatului.

Publicaţiile ştiinţifice. Conţinutul tezei este reflectat în 2 monografii şi 28 lucrări ştiinţifice publicate în revistele de specialitate, în culegeri de materiale ale conferințelor, simpozioanelor științifice internaționale și naționale în Republica Moldova, Romania, Israel, alte ţări.

Rezumatul tezei

Lucrarea este constituită din introducere, 4 capitole, concluzii generale şi recomandări, 232 de surse bibliografice, 15 anexe, 234 pagini text de bază, 41 figuri şi 27 tabele.

Domeniul de studiu:Psihologia formării profesionale a adultului.

Scopul cercetării: determinarea fundamentelor psihologice ale gândirii profesionale a medicilor si elaborarea modelului psihologic al formării ei.

Obiectivele cercetării elaborarea unei sinteze referitor la cercetările anterioare ale gândirii medicilor, analiza psihologică a activităţii medicale în raport cu gândirea; elaborarea concepţiei gândirii profesionale medicale, a unui model de formare a ei; determinarea particularităţilor gândirii medicilor; verificarea experimentală a validităţii concepţiei şi modelului de formare a gândirii profesionale în procesul de studii la facultate şi după absolvirea studiilor universitare. Noutatea științifică a rezultatelor obținute. Pentru prima dată în Israel și RM au fost determinate fundamentele psihologice ale formării gândirii profesionale a medicilor ca formațiune sistemică, s-a demonstrat importanţa ei la fiecare etapă a activității medicului, și necesitatea de dezvoltare; a fost formulată concepţia gândirii profesionale medicale; a fost dezvoltat şi validat un model psihologic pentru formarea gândirii profesionale a medicilor.

Rezultatele principial noi pentru ştiinţă şi practică obţinute, care au determinat crearea unei noi direcţii ştiinţifice: Au fost stabilite fundamentele psihologice ale formării gândirii profesionale medicale, argumentată importanța acestui proces și necesitatea sporită de dezvoltare a gândirii profesionale medicale în condițiile actuale; elaborată concepția gândirii profesionale medicale; elucidate particularitățile gândirii profesionale a medicului în raport cu solicitările activității lui profesionale; elaborat și verificat modelul psihologic al formării gândirii profesionale medicale. În procesul cercetării experimentale a fost elaborat un program complex pentru depistarea particularităților gândirii profesionale medicale, identificate și validate tehnici si procedee de dezvoltare a gândirii. Acestea reprezintă rezultate principial noi pentru teoria și practica formării profesionale a adulților, care au permis dezvoltarea unei direcții științifice noi în psihologie – Psihologia formării gândirii profesionale a adultului.

Semnificația teoretică a lucrării rezidă în rezultatele obţinute referitor la esenţa gândirii profesionale a medicilor şi oportunităţile de dezvoltare a ei; specificul procesului decizional în activitatea medicală. În procesul investigațiilor a fost validată abordarea sistemică a gândirii profesionale medicale, ca obiect al formării, și creat modelul psihologic de formare a ei.

Valoarea aplicativă a lucrării. Rezultatele cercetării formează fundamentele psihologice pentru optimizarea formării specialiştilor medicali din perspectiva creşterii eficacității gândirii lor. Pe baza modelului psihologic de formare a gândirii profesionale validat, se propun recomandări pentru reconstruirea curriculumului şi modernizarea tehnologiilor educaţionale în concordanţă cu necesităţile personalităţii şi solicitările contemporane faţă de activitatea medicală. Aprobarea și implementarea rezultatelor cercetării.

Rezultatele cercetării au fost implementate în Universitatea Ben Curion, Negev în Be’er Sheva, Israel; Spitalul Rambam din Haifa, Israel, în activitatea Departamentului de Științe Medicale al Universității Tel Aviv-Jaffa.

De asemenea, ai putea dori...