Programul „Burse de Merit” Ediția a XXIV-a/Программа “Поощрительные Стипендии” Выпуск XXIV

Centrul de Informaţii Universitare anunţă programul „Burse de Merit” 2019 – pentru cei mai buni studenţi ai ţării, ediţia XXIV, organizat sub egida Consiliului Rectorilor din Republica Moldova, cu suportul financiar al BC Moldova Agroindbank” SA şi Orange Moldova./ Информационно-Образовательный Центр объявляет конкурс “Поощрительные Стипендии” 2019 – для лучших студентов страны, XXIV-ый выпуск, организованный под эгидой Консилиума Ректоров Республики Молдова, с финансовой поддержкой КБ “Молдова Агроиндбанк” АО и Orange Moldova.

 • Programul oferă în bază de concurs 50 de burse a câte 12000 MDL, după cum urmează:

  • 35 burse – pentru studenţii din ultimul an de studii superioare de licenţă (inclusiv penultimul an din cadrul programelor de studii integrate);
  • 15 burse – pentru studenţii din primul an de studii superioare de master (inclusiv ultimul an din cadrul programelor de studii integrate).

   

  Criterii de eligibilitate pentru aplicanţi:

  • să fie cetăţeni şi rezidenţi ai Republicii Moldova, cu vârsta limită de până la 30 ani inclusiv;
  • să fie:
  • studenți înmatriculaţi în ultimul an de studii, cu frecvenţă la zi, ciclul I, studii superioare de licenţă (anul absolvirii 2020), în una din instituţiile de învăţământ superior din RM (excepţie: filialele universităţilor străine cu sediul pe teritoriul RM);

  sau

  • studenți înmatriculaţi în primul an de studii, cu frecvenţă la zi, ciclul II, studii superioare de master (care şi-au continuat studiile de master imediat după absolvirea ciclului de licenţă), în una din instituţiile de învăţământ superior din RM (excepţie: filialele universităţilor străine cu sediul pe teritoriul RM);

  sau

  • studenţi care urmează programe de studii integrate (studii superioare de licență și master), cu frecvenţă la zi, în una din următoarele instituţii de învățământ superior din RM:
  • Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”, Facultatea Medicină şi Facultatea Sănătate Publică – eligibili fiind studenţii de la anii de studii V şi VI; Facultatea Farmacie şi Facultatea Stomatologie – eligibili fiind studenţii de la anii de studii IV şi V;
  • Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Facultatea Medicină Veterinară – eligibili fiind studenţii de la anii V şi VI;
  • Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Urbanism şi Arhitectură, Specialitatea Arhitectură – eligibili fiind studenţii de la anii de studii IV şi V;
  • Universitatea Slavonă, Facultatea Economie, Specialitatea Arhitectură – eligibili fiind studenţii de la anii de studii IV şi V.
  • să dea dovada unei reuşite academice, având media notelor pentru toţi anii de studii nu mai mică de 9 – domeniile ştiinţelor social-umaniste, 8,5 – domeniile ştiinţelor exacte, tehnice şi medico-biologice şi 8 – în cazul studenţilor cu dizabilităţi şi/sau rămași fără ocrotire părintească. Pentru studenții masteranzi se va lua în considerare nota medie generală de licență din diploma de licență.
  • să demonstreze participarea în activităţi curriculare şi extracurriculare (cerinţă obligatorie).

  Data limită de prezentare a dosarelor 20 ianuarie 2020, ora 17:00!

   

   Formularul de aplicare și regulamentul programului pot fi găsite pe www.eac.md.

  Pentru informații, contactați: (022)221167, (022)221172, 068220072, eac@eac.md.

  Sponsori: BC Moldova Agroindbank” SA şi Orange Moldova.

  Parteneri:  Asociaţia Naţională a Tinerilor Istorici din RM, Agenţia de publicitate Kim Art.

  Parteneri media: Revista „Săptămîna”, „Ziarul de Gardă” şi Agenţia de presă „IPN”.

 •     Программа предоставляет на конкурсной основе 50 стипендий, каждая в размере 12000 леев:

  • 35 стипендий – предоставляются студентам последнего курса обучения, цикл I (включая предпоследний год интегрированных образовательных программ);
  • 15 стипендий – предоставляются студентам первого курса обучения, цикл II (включая последний год интегрированных образовательных программ).

   Критерии отбора кандидатов:

  • быть гражданами и резидентами РМ, в возрасте до 30 лет включительно;
  • быть:
  • студентами последнего курса обучения, дневного отделения, цикл I (год окончания 2020), зачисленными в один из ВУЗов РМ (за исключением филиалов иностранных ВУЗов на территории РМ);

  либо

  • мастерантами первого курса обучения, дневного отделения (которые продолжили обучение сразу после окончания I-го цикла) зачисленными в один из ВУЗов РМ (за исключением филиалов иностранных ВУЗов на территории РМ);

  либо,

  • студентами, которые обучаются в интегрированных образовательных программах (I и II циклы) дневного отделения, в одном из следующих ВУЗов РМ:
   • Государственный Медицинский и Фармацевтический Университет имени «Н. Тестемицану», Факультет Медицины и Факультет Общественного Здоровья – могут участвовать студенты V и VI курсов; Факультет Фармацевтики и Факультет Стоматологии – могут участвовать студенты IV и V курсов;
   • Государственный Аграрный Университет Молдовы, Факультет Ветеринарной Медицины – могут участвовать студенты V и VI курсов;
   • Технический Университет Молдовы, Факультет Урбанизма и Архитектуры, Специальность Архитектура – могут участвовать студенты IV и V курсов;
   • Славянский Университет, Экономический Факультет, Специальность Архитектура – могут участвовать студенты IV и V курсов.
  • должны иметь хорошую успеваемость, общий балл за все годы обучения должен быть не меньше 9 – для социо-гуманитарных наук; не меньше 8,5 – для точных, технических и медико-биологических наук, и не меньше 8 – в случае студентов с ограниченными возможностями и/или оставшихся без попечения родителей. Для мастерантов будет учитываться средний общий балл, цикл I, указанный в дипломе о высшем образовании.
  • подтвердить участие в куррикулярной и экстра-куррикулярной деятельности (обязательное требование).

  Крайний срок подачи документов – 20 января 2020, до 17:00!

   Форму заявки, а также регламент программы можно найти на сайте www.eac.md.

  За дополнительной информацией обращайтесь по тел: (022)221167, (022)221172, 068220072, eac@eac.md.

   Генеральные спонсоры: КБ “Молдова Агроиндбанк” АО и Orange Moldova.

  Партнеры: Национальная Ассоциация Молодых Историков Молдовы, Рекламное Агентство Kim Art.

  Медиа партнеры: „Săptămîna”, „Ziarul de Gardă”, Пресс-Агенство „IPN”.

De asemenea, ai putea dori...