Teza de Doctor

În atenția doctoranzilor și postdoctoranzilor

Conferința științifică anuală a doctoranzilor va avea loc pe data de 17 mai 2018, ora 14.00, Sala Senatului. Titlurile comunicărilor vor fi prezentate până la 30 aprilie 2018 la adresa: doctorat_upsc@yahoo.com. Articolele științifice ale doctoranzilor, însoțite obligatoriu de avizul conducătorului științific, vor fi prezentate până la 30 aprilie 2018 în variantă electronică la adresa: doctorat_upsc@yahoo.com și pe suport de hârtie la Departamentul Studii Doctorale și Postdoctorale (blocul 2, biroul 7). Cerințele privind redactarea...

Teza de Doctor

Conferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”

Departamentul Cercetare anunță că în perioada 22-23 martie 2018 va fi organizată Conferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului. Sunt invitate să participe cadrele didactice titulare ale Catedrelor Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău.

Inaugurarea expoziției „Cartea veche italiană din colecția BNRM”

Lecturi plăcute, dragi studenți ai Facultății Limbi şi Literaturi Străine UPSC! Inaugurarea expoziției „Cartea veche italiană din colecția BNRM” Parteneriate frumoase, cooperări fructuoase sub patronajul Ambasadei Italiei în Republica Moldova, acestea sunt intențiile acordului de colaborare semnat astăzi între Facultatea de Limbi și Literaturi Străine UPS „Ion Creangă”, Centrul de Limbă şi Cultură Italiană cu Biblioteca Națională.

Masa rotunda

Masa rotundă „Consilierea familiei și managementul educațional în contextul pedagogiei postmoderne”

Centrul de consiliere pentru autoeficiență și consiliere a familiei în colaborare cu Facultatea Formare Continuă,  invită cadrele didactice și manageriale, studenții și masteranzii,  sâmbătă, 31 martie 2018, ora 10³º, sala 3, bl. IV la masa rotundă: Consilierea familiei și managementul educațional în contextul pedagogiei postmoderne (6 ore teoretico-practice) Formator: Cuznețov Larisa, dr. hab, prof. univ. La finalul activității persoanele implicate vor primi certificate de participare!

Desfășurarea trainingului ”Ținuta corectă – baza sănătății și frumuseții”

Peste 100 cadre didactice din țară au participat azi la trainingul ”Ținuta corectă – baza sănătății și frumuseții”, organizat de către catedra Pedagogie Preșcolară, Educație Fizică și Dans în colaborare cu Facultatea Formare Continuă, moderat de către Cojocari Lidia, dr., conf. univ. și Carabet Natalia, dr., conf. univ., Bencheci I., lector, Cibric Iu., lector. Sperăm că aspectele teoretice, cât și cele praxiologice abordate în cadrul...