Senat

Senatul reprezintă organul colectiv suprem de conducere al Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău. Senatul are funcţii de deliberare, decizie şi control, asigurând conducerea Universităţii, în concordanţă cu legislaţia în vigoare, cu principiile autonomiei universitare, precum şi cu propriul Regulament.

Senatul este condus de Rectorul instituţiei, CHICUȘ Nicolae, dr. în istorie, prof. univ.

Secretarul științific al Senatului este GARȘTEA Nina, dr. în pedagogie, conf. univ., confirmată de Senat la propunerea Rectorului.

Membrii Senatului sunt aleşi pentru o perioadă de 5 ani, cu excepţia studenţilor, ai căror reprezentanţi îşi pierd această calitate după un an, cu posibilitatea reînnoirii mandatului.

Structurile funcționale ale Senatului sunt:

 1. Biroul Senatului
 2. Comisiile permanente ale Senatului
 3. Comisiile ad-hoc

Senatul activează în baza unui Program de activitate elaborat și aprobat anual de către Senat.

Hotărârile Senatului sunt definitive şi obligatorii pentru toate organismele executive şi administrative ale Universităţii, precum şi pentru întreaga comunitate academică. Ele pot fi modificate numai de către Senat. Informația privind realizarea Hotărârilor Senatului este prezentată în Senat de către președintele Comisiei de evaluare în colaborare cu decanul/șeful structurii vizate.

 • Hotărârile Senatului Universității 2017-2018

 

 • Hotărârile Senatului Universității 2016-2017
 1. Hotărârea Senatului  din 25 mai 2017, privind Impactul centrelor lingvistice și culturale în formarea inițială a profesorilor de limbi și literaturi străine
 2. Hotărârea Senatului din 27 aprilie 2017, privind Calitatea formării profesionale la ciclul I licență în cadrul Facultății Arte Plastice și Design
 3. Hotărârea Senatului din 27 aprilie 2017, privind Inițierea negocierilor asupra semnării Contractului de parteneriat dintre Universitatea Pedagogică de Stat „I. Creangă” din Chișinău și Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul în Chișinău), privind constituirea Consorțiului Universitar
 4. Hotărârea Senatului din 30 martie 2017, privind privind Calitatea organizării studiilor la ciclul II Masterat în cadrul Facultăţii de Filologie
 5. Hotărârea Senatului din 30 martie 2017, privind Totalurile activităţii ştiinţifice a colectivului profesoral-didactic în anul 2016 şi aprobarea Planului tematic al cercetărilor pentru anul 2017
 6. Hotărârea Senatului din 30 martie 2017, privind Angajarea în câmpul muncii a cadrelor didactice și științifico-didactice
 7. Hotărârea Senatului din 2 martie 2017, privind Colaborarea Facultății de Psihologie și Psihopedagogie specială cu instituțiile din domeniu – factor al formării profesionale a studenților.
 8. Hotărârea Senatului din 26 ianuarie 2017, privind Dezvoltarea competențelor profesionale ale studenților Facultății de Științe ale Educației prin stagiile de practică pedagogică.
 9. Hotărârea Senatului din 22 decembrie 2016, privind Sistemul informațional-factor de eficentizare a managementului instituțional.
 10. Hotărârea Senatului din 22 decembrie 2016, privind Activitatea științifică în cadrul proiectelor instituționale.